Tag: hand

လက္ေတြေရထိတာၾကာရင္ ဘာလို့ပဲႀကီးေရတြန္ ့ရတာလဲ။

ေယာင္းေယာင္းတို႔ေရ ငယ္ငယ္တုန္းက ေရအၾကာႀကီး ေဆာ့ၿပီးရင္ လက္ေတြပဲႀကီးတြန္႔လာတဲ့အခါ ဘာလို႔အဲဒီလိုျဖစ္တာလဲလို႔ ေတြးဖူးၾကလား။