ေယာင္းတို႔က ဘယ္ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့ ဘုရင္မႀကီး ျဖစ္မွာလဲ?

အမယ္… အဂၤလန္ႏုိင္ငံ ဘုရင္မႀကီးဆိုပဲ 😛 

[viralQuiz id=70]
No Comments Yet

Comments are closed