ံHorror

ထပ္ခိုးေပၚမွာ ငါေနတယ္ ……

ေကသီထပ္ခုိးေပၚတက္ၾကည့္ေတာ့ အရင္ေနသူမ်ားထားသြားသည့္ ပစၥည္းေဟာင္းမ်ားကလည္းလြဲလွ်င္ဘာမွာထူးထူးျခားျခားမေတြ႕ရပါ။

error: Content is protected !!