ေတာ္ဝင္ နန္းသံုးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ပတၱလား တူရိယာ

ပတၱလားဆိုတာနဲ႔ လူေတြျမင္လိုက္ၾကတာက ေလာင္းေလွပံုခြက္ႀကီးေပၚမွာ လက္ခတ္ေလးနဲ႔ တီးရတဲ့ တူရိယာေပါ့… တကယ္တမ္း ပတၱလားတစ္ခုမွာ…