ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ ဂရုစိုက္မယ္လုိ႔ ေတြးထားရင္ ဒီ အခ်က္ေလးေတြအရင္လုပ္ၾကည့္ပါ။

သူမ်ားကို ခ်စ္တတ္ဖို႔ဆိုရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္အရင္ခ်စ္တတ္ဖို႔လိုပါတယ္ေနာ္.. ဘယ္လို ခ်စ္ရမွာပါလိမ့္?