ညစ္ပတ္ေနတဲ့ အျဖဴေရာင္ ရႈးဖိနပ္ေလးေတြကို အသစ္အတုိင္းျပန္ျဖစ္ဖုိ႔ …

ေဖြးသန္႔ေနတဲ့ အျဖဴေရာင္ Sneaker ေလးေတြ ညစ္ပတ္သြားတဲ့ အခါ အသစ္အတိုင္းျပန္ျဖစ္ေအာင္ ဒီလုိေတြ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္…