“ပိပိတို႔ စကားဝိုင္း”ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စၿပီး မိတ္ဆက္ေပးခဲ့တဲ့ မနႏၵာေျပာျပတဲ့ “ဘုန္း” နဲ႔ Feminism အေၾကာင္း

“Feminist တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အစ္မရဲ႕ အျမင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အစ္မက ဘုန္းဆိုတဲ့ အရာကို လက္မခံခ်င္ဘူး။”