တစ္ေယာက္ထက္မကေသာ အခ်စ္

ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေနာင္တဆိုတာမရွိဘူး။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိတယ္။ ေဖာက္ျပန္တဲ့အိမ္ေထာင္ေရးနဲ႔ လမ္းမွာ အိုင္ေတြ႕ေျခေဆးေနတာထက္စာရင္ အခုလို အျပည့္အဝတာဝန္ယူရတာက အမ်ားႀကီး ေက်နပ္စရာေကာင္းတယ္။…