လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မျဖစ္မေန သိထားရမယ့္ အခ်က္မ်ား

ကိုယ့္ကို အလုပ္ခြင္အတြင္း အႏိုင္က်င့္ညွဥ္းပန္းမႈေတြ ေပၚလာရင္ ဘယ္လုိ ေျဖရွင္းသင့္လဲ?